OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

"TRAFIC"

 

BOGUSZOWICE STARE 


 

 AKTUALNOŚCI

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK

4 MAJA 2018 r. O GODZ. 18.00

 

 BOGUSZOWICE STARE

 

SALKA KATECHETYCZNA NA NOWYM PROBOSTWIE

PARAFIA NSPJ ul. MAŁACHOWSKIEGO


30 lipca 2015 r.

 

NAJWYŻSZA ZDAWALNOŚĆ Z CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

W I PÓŁROCZU 2015 r. W RANGINGU ZDAWALNOŚCI

 

OSK "TRAFIC" ZNÓW NA

II MIEJSCU!!!

 

U NAS ZDAWALNOŚĆ WYNOSI

 

54,05 %

 

GRATULUJĘ INSTRUKTOROM I KURSANTOM!

 

(pełne statystyki i informacje pod adresem)

http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=27569

 


6 lipca 2015 r.

KOLEJNE TESTY DO NAUKI:


http://liwona.pl/osk/egzamin.php


http://poprawojazdy.pl/

 

 


17 maja 2015 r.

 

BAZA PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH ZATWIERDZONA PRZEZ

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

 

http://info-car.pl/bazapytan/

 


 

NOWO��

 

KURS BŁYSKAWICZNY

 

WYKŁADY PRZEZ INTERNET

 

PRZYJDŹ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

 


NAJWY�SZA ZDAWALNO�� Z CZʦCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PA�STWOWEGO

 

W I PÓ�ROCZU 2013 R. W RANKINGU ZDAWALNO�CI

 

OSK "TRAFIC" JEST NA II MIEJSCU !!!!

 

GRATULUJ� INSTRUKTOROM ORAZ KURSANTOM!!!

OBY TAK DALEJ:)

 

(pe�ne statystyki i informacje pod adresem)

 http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=20303

 

 


 

 

28 grudnia 2012 r.

 

Zapraszam do zapoznania si� z nowymi testami na prawo jazdy, maj�cymi obowi�zywa� od 19 stycznia 2013 r.

Testy do pobrania pod adresem:

 

 

pobierztesty.pl/testy-na-prawo-jazdy-2013

 


8 wrzesie� 2012 r.

 

19 stycznia 2013 r. wchodzi w �ycie rozporz�dzenie dotycz�ce szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

Jedn� ze zmian jest nowa forma egzaminu teoretycznego. Poni�ej fragment rozporz�dzenia.

 

 4. Cz�� teoretyczna egzaminu pa�stwowego obejmuje:

1) 20 pyta� z wiedzy podstawowej, w tym:

a) 10 pyta� o wysokim znaczeniu dla bezpiecze�stwa ruchu drogowego,

b) 6 pyta� o �rednim znaczeniu dla bezpiecze�stwa ruchu drogowego,

c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpiecze�stwa lub porz�dku ruchu drogowego;

2) 12 pyta� z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

a) 6 pyta� o wysokim znaczeniu dla bezpiecze�stwa ruchu drogowego,

b) 4 pytania o �rednim znaczeniu dla bezpiecze�stwa ruchu drogowego,

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpiecze�stwa lub porz�dku ruchu drogowego.

5. Ka�de pytanie zawiera:

1) jedn� prawid�ow� odpowied�;

2) przypisan� liczb� punktów za udzielenie prawid�owej odpowiedzi, o nast�puj�cej warto�ci:

a) 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpiecze�stwa ruchu drogowego,

b) 2 punkty - pytanie o �rednim znaczeniu dla bezpiecze�stwa ruchu drogowego,

c) 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpiecze�stwa lub porz�dku ruchu drogowego.

6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - dotyczy pyta�, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie tre�ci pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - dotyczy pyta�, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

7. Osoba egzaminowana mo�e poprawia� udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przej�cie do nast�pnego pytania lub do momentu up�ywu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie �adnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niew�a�ciwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

8. Suma punktów mo�liwych do uzyskania z cz�ci teoretycznej egzaminu pa�stwowego wynosi 74.

9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z cz�ci teoretycznej egzaminu pa�stwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

10. Czas trwania cz�ci teoretycznej egzaminu pa�stwowego wynosi 25 minut.

 

 


 

U NAS SAMOCHODY JAK NA EGZAMINIE

 

Toyota Yaris 6 biegowa taka sama jak na egzaminie.

Dost�pny równie� najnowszy model TOYOTY YARIS  z 2012r.

Najnowsza TOYOTA YARIS w najbogatszej wersji

 


 grudzie� 2011 r.

 

 Na stronie www.portalnaukijazdy.pl znajduje si� symulacja nowej formy testów na prawo jazdy, które maj� wej�� w �ycie w lutym 2012 r.

 


 grudzie� 2010 r. 

 

Od 3 stycznia 2011 r. nowe pytania na egzaminie pa�stwowym

Aby je pobra� kliknij

http://mi.video.maxus.pl/Pytanianowegrudzie2010ostateczny.pdf

 

        G�ównym atutem naszego o�rodka jest profesjonalizm

   i wysoka jako�� przeprowadzanych szkole�, co ma swoje

   odbicie w wysokiej zdawalno�ci , dzi�ki czemu zdobyli�my

   zaufanie i uznanie w�ród klientów.

 

       Nasza m�oda, energiczna i wykwalifikowana kadra

   instruktorów stara si� w prosty i zrozumia�y sposób nauczy�

   podstaw bezpiecznego zachowania si� na drodze.

 

       Cierpliwo�� i wyrozumia�o�� w stosunku do kursantów

   gwarantuje zdobywanie umiej�tno�ci umo�liwiaj�cych

   bezpieczne poruszanie si� w ruchu drogowym

 

  

 

 

  

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI� Z NASZ� OFERT�!

e-mail: biuro@osktrafic.pl


Jeste�my te� na naszej klasie: http://nasza-klasa.pl/school/68979